AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:
La persona titular del domini web es MÍRIAM SANCHEZ CODINA, amb DNI 47151609E i amb email info@engrescat.cat.

2. Acceptació de l’Usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.engrescat.cat (d’ara endavant la «Web») que la MÍRIAM SANCHEZ CODINA posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web. L’accés i navegació d’un usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

La MÍRIAM SANCHEZ CODINA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3. Utilització del web

3.1. L’usuari es compromet a usar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no fer servir la Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.
3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la Web.
3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la MÍRIAM SANCHEZ CODINA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompen o generin errors en aquests sistemes o serveis.
3.4. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA o de tercers.
3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del Web o dels serveis oferts en el mateix.
3.6. S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que la MÍRIAM SANCHEZ CODINA tingui publicat en el moment de l’accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.
3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la MÍRIAM SANCHEZ CODINA ofereix a la seva Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés al web

4.1. L’accés al Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.
4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.
4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu.
4.4. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

5. Modificacions Avís Legal

La MÍRIAM SANCHEZ CODINA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

6. Continguts del lloc web

6.1. La MÍRIAM SANCHEZ CODINA es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Web. En qualsevol cas, la MÍRIAM SANCHEZ CODINA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Web, sempre que no li siguin imputables.
6.2. La MÍRIAM SANCHEZ CODINA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a la MÍRIAM SANCHEZ CODINA, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites fora del control de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA.

7. Limitació de Garanties i Responsabilitats

7.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web www.engrescat.cat i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a la MÍRIAM SANCHEZ CODINA o, si s’escau, a terceres persones.
7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb qualsevol finalitat, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA i de tercers.
7.3. Als efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, la MÍRIAM SANCHEZ CODINA s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts d’aquest portal web amb la finalitat de realitzar ressenyes amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA.
7.4. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres finalitats, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
7.5. La MÍRIAM SANCHEZ CODINA proporciona l’accés a tota mena d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en el qual la MÍRIAM SANCHEZ CODINA no es fa responsable d’aquests continguts ni de totes les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquestes.

8. Enllaços a Tercers

8.1. En el supòsit que a la Web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, la MÍRIAM SANCHEZ CODINA no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la MÍRIAM SANCHEZ CODINA assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.
8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA.
8.3. La MÍRIAM SANCHEZ CODINA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA.

9. Protecció de Dades Personals

9.1. La MÍRIAM SANCHEZ CODINA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
9.2. L’usuari podrà proporcionar a la MÍRIAM SANCHEZ CODINA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD). De la mateixa manera, la MÍRIAM SANCHEZ CODINA podrà obtenir dades de caràcter personal originades per la seva navegació i/o ús de la Web.
9.3. Roguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. Llei i Jurisdicció

Totes les qüestions que se suscitin entre la MÍRIAM SANCHEZ CODINA i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigui previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de la MÍRIAM SANCHEZ CODINA.